iONE theory

影片精華

嚴重【腮水腫】原來係腸胃炎症問題? 健康與樣貌係有相連的~

水腫源頭有好多?食物毒素?精神壓力?睡眠不足?
首先要清理體內毒素先可以改善Rainbow嚴重水腫問題?
聽聽顱面結構權威 - 陳耀堅教授講解原來腮水腫同腸胃係有好大關連!

曾獲工展會小姐冠軍 職業模特兒Rainbow 
忙碌生活及工作壓力帶來嚴重水腫及下垂, 
毒素積聚使整個頭面脹大,面形線條三尖八角

完成整個SINETECH®️技術 - 徒手微雕療程後:
面仔細咗一圈又緊實順滑 
提升蘋果肌,變得集中飽滿,笑容更甜美
鼻形更直更sharp挺 
眼形眼神更亮麗
五官位置更標緻 

完美Camera Face就此達成
完全無入侵性、無痛、無副作用的健康嶄新技術

微雕前:
面腮浮腫鬆弛
蘋果肌扁平下垂
雙眼浮腫,眼距較開
鼻樑較闊,鼻頭圓大